west

[west] [west]

n. 西,西方;(某个国家、地区或地方的)西部;西方国家 (指美国、加拿大以及西欧、北欧和南欧诸国)(the West);(美国)西部(尤指密西西比河以西诸州)(the West, the west);<史>西方(国家)(与东欧前共产主义国家相对的欧洲和北美洲的非共产主义国家)(the West);(桥牌)坐在西首位置的人

adj. 西方的,向西的;(风)来自西方的;(用于国家、州和地区的名称中)西部的

adv. 向西方,朝西方;……以西

【名】 (West)(英、德、芬、瑞典)韦斯特(人名)

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 23:54:18 2023-03-25 23:05:32 2023-03-26 01:07:31 2023-03-25 23:38:28 2023-03-25 23:12:09 2023-03-26 01:02:16 2023-03-26 00:59:22 2023-03-25 23:49:34 2023-03-25 23:37:03 2023-03-26 00:55:51 2023-03-26 00:53:56 2023-03-26 00:54:12 2023-03-26 00:03:39 2023-03-26 00:19:52 2023-03-25 23:25:10 2023-03-25 23:15:40 2023-03-25 23:43:21 2023-03-26 00:10:06 2023-03-26 00:17:54 2023-03-26 01:10:45